top of page

Dessewffy 26 - Budapest - תשואה הנכס

אנו מצרפים אקסל בו תוכלו למצוא את ההערכות שלנו לעליית ערך הנכס בשנים הקרובות, בכדי שתוכלו לקבל מידע מקיף יותר. חשוב לשים לב כי התשואות של הנכס מבוססות על הערכה ותחזית בלבד. ההערכות שלנו מבוססות על ניתוח ואיסוף מידע רב ככל הניתן בנוגע לכל הפרמטרים החשובים: מיקום הנכס, מצב השוק, פרויקטים עירוניים עתידים, נגישות לתחבורה ציבורית, מחירי השכירות באזור ועוד.

תשואה על רכישת נדל"ן מתחלקת לשני סוגי תשואות:

  • תשואה שוטפת – זוהי התשואה המתקבלת מידי תקופה בגין שכר הדירה. את התשואה השוטפת ניתן לראות בטבלה תחת הערך “% Yield” וצפי העלייה שלו לכל שנה.

  • תשואת רווח הון – זוהי התשואה המתקבלת מהצפי לעליית ערך הנכס עד למכירה. תשואה זאת ניתן לראות בטבלה תחת הערך “.Appr” וצפי העלייה שלו לכל שנה.

את ערכו של הנכס, המורכב גם מהתשואה השוטפת וגם מתשואת רווח הון, תוכלו למצוא תחת הערך “Total assets”, ואת הרווח הכולל מהנכס עבור כל שנה, תוכלו למצוא תחת הערך “Total profit”.

נציין שוב כי אלו הערכות בלבד ואין אנו לוקחים אחריות במידה ויהיו שינויים בשוק הנדל"ן העולמי.

bottom of page